Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Tin văn hóa
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định việc áp dụng Quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  


  Ngày 19/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND việc áp dụng Quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

  Theo đó, Quyết định đã áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bằng định mức quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL).

  Tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể sau:

  Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL.

  Giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn liên quan.

  Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL để thực hiện theo đúng quy định; lồng ghép với các chương trình, đề án khác để triển khai thực hiện hiệu quả.

  Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan đến thư viện trường học, thư viện lực lượng vũ trang do đơn vị quản lý theo quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL.

  Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông tổ chức tuyên truyền các văn bản, quy định của trung ương, của tỉnh có liên quan; tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong việc thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL.

  Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo và ưu tiên đầu tư, đảm bảo nguồn lực để thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã đủ năng lực, điều kiện áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập theo quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL./.

  (Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm)

  Tin: Hà Hương


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết