Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Cải cách hành chính
 • Triển khai thực hiện công tác bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị  


  Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bí mật nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 26); Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 24); Quyết định số 1308/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Quyết định số 1308).

   

  Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 762/SVHTTDL-VP ngày 02/6/2023; đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

   

  - Tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trọng tâm là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26, Thông tư số 24 và Quyết định số 1308.

   

  - Chỉ đạo Bộ phận văn thư cơ quan, đơn vị trong công tác nhận, gửi, sao chụp, vận chuyển, bảo quản, sử dụng tài liệu về bí mật nhà nước. Nghiêm cấm gửi, nhận tài liệu bí mật nhà nước qua mạng Internet (kể cả E-mail công vụ); kết nối thiết bị có nối mạng Internet (điện thoại, USB…) vào máy tính lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

   

  - Căn cứ danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, công chức, viên chức phải thực hiện quy trình về xác định bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Bố trí máy tính không kết nối Internet phục vụ lưu trữ, soạn thảo tài liệu bí mật nhà nước.

   

  Đối với công chức thuộc Khối Văn phòng, đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo công chức thực hiện việc soạn thảo văn bản mật trên máy tính soạn thảo văn bản mật tại Văn phòng (đã được bố trí tại phòng làm việc đ/c Lê Tấn Lĩnh - Chuyên viên Văn phòng Sở)./.

  Tin: Hà Hương.


  Bản in