Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Tin văn hóa
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024-2025  


  Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024 - 2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo.

  Ngày 02/02/2024,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024-2025, với các hoạt động kỷ niệm cụ thể như sau:

  1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

  a) Giỗ Tổ Hùng vương (10/3 âm lịch)

  - Chủ đề tuyên truyền: Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc.

  - Các hoạt động tuyên truyền: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

  b) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”.

  - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

  + Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng; tổ chức tọa đàm, hội thảo.

  + Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền…

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  c) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Đảng Cộng sản Việt Nam - bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

  - Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm:

  + Tổ chức mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  + Tổ chức dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

  + Tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

  + Tổ chức tọa đàm, hội thảo, triển lãm hoặc trưng bày hình ảnh, tư liệu về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (dự kiến).

  + Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên…; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  d) Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”.

  - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

  + Tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

  + Tổ chức dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

  + Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

  + Tổ chức tọa đàm, hội thảo; thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  đ) Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc Việt Nam và thời đại”.

  - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

  + Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  + Tổ chức dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

  + Tổ chức tọa đàm, hội thảo; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm.

  + Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, triển lãm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội… chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  e) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt”.

  - Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm:

  + Tổ chức dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

  + Tổ chức tọa đàm, hội thảo; triển khai cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện do trung ương phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

  + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng. Tuyên truyền trên hệ thống cổ động trực quan pa nô, cờ phướn, xe loa tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh của các địa phương.

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  2. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

  a) Các ngày, sự kiện lịch sử quang trọng

  - Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm "Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 - Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ".

  - Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 9/5/2024).

  - Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964-02/12/2024): Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm "Chiến thắng Bình Giã - dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc".

  - Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2024).

  b) Hoạt động tổ chức kỷ niệm

  - Quy mô, hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  - Báo Đắk Nông, Đài Phát thành và Truyền hình Đắk Nông đăng, phát các bài viết, phóng sự tuyên truyền vào dịp kỷ niệm; tổ chức và phát sóng chương trình truyền hình lễ kỷ niệm, phim tài liệu về sự kiện (nhất là phim tài liệu bằng tiếng dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam), ưu tiên hướng về cơ sở.

  - Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  3. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang nhân dân

  a) Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) theo kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  - Chủ để tuyên truyền kỷ niệm: “Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”.

  - Hoạt động tổ chức kỷ niệm:

  + Xây dựng kế hoạch tổ chức theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

  + Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu); sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông tin tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên…

  + Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiều truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” do trung ương tổ chức.

  + Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông tổ chức tiếp và phát sóng Lễ kỷ niệm; chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu với nhân chứng lịch sử của Đài Truyền hình Việt Nam; có kế hoạch phát sóng phim tài liệu, nhất là phim tài liệu bằng tiếng dân tộc và phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

  b) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”.

  - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:

  + Quy mô, hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  + Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm…

  + Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông tổ chức tiếp và phát sóng Lễ kỷ niệm diễn ra tại Hà Nội; chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật đặc biệt; tiếp phát sóng phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm vào khung giờ phù hợp (dự kiến).

  + Tham gia, hưởng ứng các chương trình, sự kiện do trung ương tổ chức.

  c) Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025)

  - Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

  - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:

  + Xây dựng kế hoạch tổ chức theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu, gặp mặt, tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến lực lượng Công an nhân dân.

  + Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…); thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên…

  + Phát động tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề “80 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu trưởng thành và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do trung ương tổ chức.

  + Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông tổ chức tiếp và phát sóng Lễ kỷ niệm; có kế hoạch phát sóng phim tài liệu về sự kiện và phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (dự kiến).

  d) Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

  - Các sự kiện kỷ niệm:

  + 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024).

  + 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024).

  + 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024).

  + 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024).

  + 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2025).

  + 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2025).

  - Hoạt động tổ chức kỷ niệm:

  + Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  + Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm…

  + Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông tổ chức tiếp, phát sóng chương trình truyền hình, tăng cường đưa tin về lễ kỷ niệm, lễ dâng hương, phim tài liệu về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (dự kiến).

  4. Các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh

  a) Các sự kiện kỷ niệm

  - Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024). Tổ chức vào ngày 23/3/2024, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

  - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975-23/3/2024); Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975-23/3/2025).

  - Kỷ niệm 64 năm Ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/10/1960 - 30/10/2024); Kỷ niệm 65 năm Ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/10/1960 - 30/10/2025).

  - Kỷ niệm 64 năm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (20/12/1960-20/12/2024); Kỷ niệm 65 năm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (20/12/1960-20/12/2025).

  - Kỷ niệm 112 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-2024).

  - Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể; tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và các sự kiện khác.

  b) Các hoạt động tổ chức kỷ niệm

  - Căn cứ tình hình thực tế sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, khơi dậy ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  - Các địa phương, đơn vị có ngày thành lập, ngày truyền thống là năm tròn (có chữ số cuối cùng là 0): Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp. Không tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố.

  Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Tin: Hà Hương


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết